Regulamin

 

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na stronach:

https://www.facebook.com/rude.recenzuje/

https://www.instagram.com/ruderecenzuje/

http://www.ruderecenzuje.pl/

2. Organizatorem konkursów jest:

Paula Sieczko, jako właścicielka konta Rude recenzuje.

3. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę www.facebook.com/rude.recenzuje w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony lub dołączyła do grona osób obserwujących stronę www.instagram.com/ruderecenzuje/ w serwisie Instagram, poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj” odnoszącej się do tej strony,

2) „Strona” – profil (podstrona) www.facebook.com/rude.recenzuje w Serwisie Facebook, profil (podstrona) www.instagram.com/ruderecenzuje/ w Serwisie Instagram, strona www.ruderecenzuje.pl/ jako domena główna,

3) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w Regulaminie (Uczestnicy konkursów),

4) „Laureat” – osoba fizyczna, która ma prawo do otrzymania nagrody po dopełnieniu warunków Regulaminu,

5) „Wydawca” - przedsiębiorstwo publikujące książki, czasopisma (ściśle określone w Regulaminie Szczegółowym).

4. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane, czy wspierane przez właścicieli Serwisów Facebook Inc., Instagram ani z nimi związanych.

5. Facebook Inc. oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów. Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.

6. Serwis Facebook Inc. i Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

7. Fundatorem nagród jest Organizator, chyba że Regulamin Szczegółowy stanowi inaczej.

8. Czas trwania konkursu i jego dokładne zasady określone zostają w Regulaminie Szczegółowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie, gdzie odbywa się rozdanie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursów. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursów.

11. Udział w konkursie stanowi akceptację Regulaminu i potwierdzenie znajomości wszystkich zasad konkursu.

12. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.

13. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozdaniem i dalszą korespondencją jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.

14. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikom przysługuje prawo usunięcia danych osobowych.

15. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2017 roku.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

 

Uczestnicy konkursów:

1. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem rodziny,

b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku braku pełnoletniości posiada zgodę rodziców,

c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,

d) jest Fanem,

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursów i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia,

f) wykonała zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Szczegółowym.

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursach lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursów wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursach.

4. W ramach Konkursów Uczestnicy mają za zadanie:

Podejmować aktywności na Stronie (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów, odpowiadania na pytania, umieszczania zdjęć), zgodnie z wymaganiami danego konkursu.

5. Uczestnicy Konkursów zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

c) nie spamowania tablicy Fanpage’a,

d) nie kopiowania odpowiedzi innych uczestników, nie naruszania dóbr osób trzecich,

e) publikowania tylko takich materiałów (w tym zdjęć), do których uczestnik posiada wszelkie prawa.

Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje uczestnika każdego konkursu i utratę prawa do nagrody.

 

Laureaci i nagrody:

1. Informacje o osobach Laureatów tj. imię i nazwisko lub nazwa profilu opublikowane zostaną na Stronie Facebook lub Instagram najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

2. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres ruderecenzuje@wp.pl w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. Brak kontaktu ze strony Laureata, nieodebranie nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursów Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

5. Wyłonienie Laureata odbywa się przez wybór konkretnej odpowiedzi, nie w sposób losowy.

6. Liczba nagród jest ograniczona i ściśle określona w Regulaminie Szczegółowym.

7. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.

8. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

9. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.

10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata w ciągu 60 dni od otrzymania adresu korespondencyjnego.

11. Koszt jednorazowej wysyłki nagrody ponosi sponsor nagrody.

12. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © rude recenzuje.